Home Hartă site Coordonate de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii recrutareLocurile Ministerului Administratiei și Internelor în instituțiile proprii de învățământ - sesiunea 2011 - (Anexa 1)

Locurile Ministerului Administratiei și Internelor în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale - sesiunea 2011 - (Anexa 2)

Cerere de participare la concursul de admitere la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" pentru Facultatea de Poliție sau Facultatea de Pompieri - cursuri de zi  - (Anexa 3)

Cerere de participare la concursurile de admitere în instituțiile de formare ale Ministerului Apărării Naționale - (Anexa 4)

Probele și Baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice - (Anexa 5)

Cerere de participare la concursurile de admitere în școlile postliceale ale Ministerului Administrației și Internelor -  (Anexa 6)

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie - sesiunea 2011CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor

(1) Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cursuri de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

 (2) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

(3) Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

(4) Pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se recrutează şi femei numai pentru facultăţile, specializările şi specialităţile indicate în Anexa nr. 2.

 

UNITĂŢI CU SARCINI DE RECRUTARE:

(1) ) Serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au sarcina de a recruta candidaţi pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

(2) Serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au şi sarcina de a recruta candidaţii pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, indiferent de beneficiar.

(3) Recrutarea candidaţilor pentru cele 8 locuri - 4 locuri subofiţeri şi 4 locuri maiştri militari auto, personal ce urmează a fi pregătit, pentru nevoile Poliţiei Române, prin cursuri de zi la nivelul Şcolii Militare de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se realizează de către structurile de resurse umane ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(4) Recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora la nivelul serviciilor de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

CONCURENŢII ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR CARE ÎŞI EXPRIMĂ OPŢIUNEA ŞI PENTRU UNA DINTRE ŞCOLILE POSTLICEALE

(1) Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar vor fi informaţi că pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi/subofiţeri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Candidaţilor prevăzuţi la alin.(1) li se aduce la cunoştinţă în momentul recrutării că vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române (plata taxei de participare la concurs, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

(3) Candidaţii declaraţi „RESPINS” la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti/ candidaţii declaraţi „RESPINS” la una dintre instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concursul de admitere organizat de către una dintre acestea dacă au fost declaraţi „apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior.   

(4) Pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în instituţiile de învăţământ universitar care îşi exprimă opţiunea şi pentru una dintre şcolile postliceale va fi constituit un dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie, certificată prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”. Pe dosar lucrătorii cu atribuţii de recrutare vor înscrie menţiunea „A doua opţiune”.

(5) Pentru candidaţii declaraţi „RESPINS” la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti/ candidaţii declaraţi „RESPINS” la una dintre instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale şi care au ca a doua opţiune o altă şcoală de agenţi din alt inspectorat general/subofiţeri a Ministerului Administraţiei şi Internelor, dosarele de recrutare se vor constitui la unitatea teritorială a inspectoratului general/similar care coordonează activitatea de recrutare pentru unitatea de învăţământ respectivă.

(6) Pentru candidaţii prevăzuţi la alin. (5), ofiţerii din cadrul serviciilor de resurse umane ale inspectoratelor de poliţie judeţene/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de recrutare a candidaţilor, vor certifica, la cerere, copia fişei medicale-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin semnătură, după confruntarea acesteia  cu originalul.

(7) Candidaţii care optează pentru Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” la specializarea „Management în aviaţie” – aviaţie piloţi vor fi informaţi că, pe lângă completarea fişei medicale-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, trebuie să îndeplinească şi baremele medicale ale probelor la care vor fi supuşi în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General Victor Anastasiu”, examinare a cărei contravaloare o vor suporta.

 

CANDIDAŢII APARŢINÂND ALTOR MINORITĂŢI NAŢIONALE

În urma aprobării unui număr de 48 de locuri pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale, din cifra de şcolarizare stabilită în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în anul şcolar/universitar 2011-2012 (pentru etnici maghiari, romi şi alte minorităţi naţionale), repartizate pe niveluri de învăţământ/specializări/specialităţi/beneficiari conform Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/533/19.05.2011, dovada apartenenţei  la etnia respectivă se realizează după cum urmează:

-    pentru candidaţii de etnie maghiară – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiară, fapt ce va fi atestat prin diploma de bacalaureat/foaie matricolă/adeverinţă;

-    pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv romi, prin adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic).

 

      Candidaţilor de etnie maghiară care doresc să se înscrie la concursul organizat de una dintre şcolile postliceale ale Poliţiei Române li se va aplica procedura stabilită la nivelul Direcţiei Generale Management Resurse Umane pentru candidaţii de alte etnii. Astfel, candidaţii în cauză vor proba apartenenţa la respectiva etnie, prin adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic).

 

Numărul de locuri aprobate pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale M.A.I:

-          În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, din cele 200 de locuri la specializarea „Ordine şi siguranţă publică” – beneficiar Inspectoratul General al Poliţiei Române, se alocă 15 locuri pentru cetăţenii români de etnie maghiară, 6 locuri pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 9 locuri pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale

-          În cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina: din cele 650 de locuri, se alocă 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 1 loc pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale;

-          În cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca: din cele 150 de locuri, se alocă 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 1 loc pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale.

 

 

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR:

(1) Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar  pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti până la data de 03.06.2011, iar pentru şcolile postliceale până la data de 01.07.2011.

(2)   Candidaţii vor fi informaţi că, la Academia Tehnică Militară şi la Academia Forţelor Terestre „Nicolae  Bălcescu” Sibiu se concurează pe numărul total de locuri aprobat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor la fiecare facultate, respectiv domeniu de studii, iar ocuparea acestora se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute, candidaţii putând alege specializarea şi, ulterior, beneficiarul pentru care se pregătesc. Repartizarea candidaţilor admişi pe beneficiari se realizează ulterior, pe baza mediilor de admitere şi a opţiunilor individuale.

(3)   Modelele cererilor de înscriere la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior  sunt prevăzute în Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:

 Desfăşurarea probelor de concurs

             I. Perioada de concurs

        A. Instituţiile de învăţământ superior

(1) Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 17-29.07.2011.

(2) Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii. 

 

        B. Şcolile postliceale

(1) Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 20.08–02.09.2011, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.

(2) Candidaţii se vor prezenta în perioada 20–21.08.2011 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs

(3) La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii au asupra lor cartea de identitate/paşaportul, diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu,  foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată, contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).

 

(4) Persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1371 din 04.07.2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptate de plata taxei de concurs:

a)sunt orfani de ambii părinţi;

b)     provin din casele de copii sau din plasament familial;

c)sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

d)     sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

e)au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

f) sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.

(5)  Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

 

            II.  Etapele concursului de admitere

               A. Instituţiile de învăţământ superior

 

(1) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/.      

(2) Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale vor fi anunţaţi să se prezinte în ziua de 08.07.2011, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, strada Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probelor de evaluare a aptitudinilor fizice. Relaţii la telefon 021/315.93.73, interior 11422 sau 11407.

(3) La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale au asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

(4) Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale sunt cele menţionate în Anexa nr. 5.

(5) Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, potrivit graficului întocmit de fiecare dintre acestea.

(6) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţilor li se aduce la cunoştinţă că vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, de limba engleză. Nota obţinută la limba engleză se ia în considerare la calcularea mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituţie de învăţământ.

 

B. Şcolile postliceale

(1) În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

      a)  Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 22–27.08.2011 şi cuprinde:

                  1.examinarea medicală;

                  2. verificarea aptitudinilor fizice, potrivit Anexei nr. 5.

La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

      b) Etapa a II - a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 29.08.2011 sub formă de test-grilă la:

  1. limba română;

2.limba străină (engleză, franceză sau germană, potrivit opţiunii la înscriere).

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs ce urmează a fi difuzată prin grija Direcţiei Management Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane.

(3) Perioadele-cadru privind examinarea psihologică a candidaţilor care au optat pentru o instituţie a învăţământului superior şi/sau pentru o şcoală postliceală vor fi difuzate prin grija Direcţiei Management Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(4) Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

 

Candidaţii declaraţi „ADMIS” la concursul organizat în instituţiile de învăţământ din competenţa Inspectoratului General al Poliţiei Române sunt înmatriculaţi la data începerii anului de învăţământ, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Candidaţii admişi în şcolile de agenţi de poliţie sunt obligaţi să încheie angajamente, conform Anexei nr. 6 la Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Resurse Umane nr. II/960 din 20.10.2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, până cel târziu la data începerii cursurilor.  Angajamentele se completează la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca şi se introduc în dosarele candidaţilor.

 

Ofiţerii din cadrul serviciilor de resurse umane cu atribuţii de recrutare a candidaţilor au obligaţia să prezinte persoanelor interesate toate informaţiile necesare, asigurând consilierea acestora în vederea participării la concursul de admitere.

 

 

Site realizat de Centrul de Comunicatii si Informatica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane