Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

Director

Comisar şef de poliţie Predescu Constantin

 

 

Audienţe: în ziua de marți orele 1500-1600 

Vineri 0900-1000

 

Tel.: 021/316.49.75, 021/208.25.25 int. 26954; Fax: 021/317.87.90

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

E-mail: cazier@politiaromana.ro

 

 

 

 

 

 

obţinerea certificatului de cazier judiciar pentru înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

 1. Organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor fizice şi juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi bazele de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei, conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Asigură realizarea, funcţionarea şi actualizarea permanentă a evidenţei cazierului judiciar, a evidenţelor operative şi a evidenţelor speciale ale Poliţiei Române privind persoanele fizice şi juridice ce fac obiectul acestor evidenţe;

 3. Organizează activitatea de verificare a cererilor şi de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice, în sistem automat/manual, după caz;

 4. Organizează, conduce, urmăreşte şi verifică modul şi stadiul realizării informatizării cazierului judiciar, asigură crearea, exploatarea şi actualizarea permanentă a acestuia;

 5. Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Direcţiei în calitate de autoritate centrală, conform Deciziei - Cadru 2009/315/JAI a Uniunii Europene privind organizarea şi conţinutul schimbul de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre;

 6. Asigură organizarea şi funcţionarea evidenţei dactiloscopice decadactilare a persoanelor condamnate penal ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevăzute de legea penală prin examinarea impresiunilor digitale;

 7. Organizează evidenţele speciale administrate, asigurând buna lor funcţionare şi permanenta îmbunătăţire, în conformitate cu dispoziţiile de linie;

 8. Organizează şi execută activităţile de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentare a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie în scopul stabilirii evoluţiei criminalităţii, prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale, ce determină, influenţează ori modifică situaţia operativă;

 9. Centralizează şi furnizează date statistice privind activităţile desfăşurate de unităţile de poliţie, în scopul cuantificării şi evaluării rezultatelor obţinute de către acestea;

 10. Furnizează, la cerere, cu respectarea normelor legale şi procedurilor de lucru în vigoare, datele şi informaţiile deţinute, unităţilor de poliţie, altor unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, persoanelor fizice şi juridice;

 11. Asigură organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;

 12. Asigură organizarea, păstrarea şi funcţionarea arhivei direcţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi structurilor subordonate acestuia, conform reglementărilor legale în domeniu;

 13. Asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea, sprijinul şi controlul activităţilor de cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, la formaţiunile de poliţie teritoriale.

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZIER JUDICIAR

 

 

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, se află în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi asigură, în calitate de unitate centrală de linie, organizarea, coordonarea, desfăşurarea unitară a sarcinilor specifice, îndrumă, sprijină şi controlează întregul ansamblu de activităţi privind cazierul judiciar, evidenţele operative, statistica judiciară, evidenţele speciale, dactiloscopia decadactilară, camerele de corpuri delicte şi arhiva Inspectoratului General al Poliţiei Române, la nivelul direcţiei şi al formaţiunilor teritoriale de profil.

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Directia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, este autoritatea centrală naţională în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, conform art. 1 alin. (1) din Decizia 2009/315/JAI a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar.

 

La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţă de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.

 

În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state.

 

 

La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

 

COMUNICAREA DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL JUDICIAR

 

Comunicarea datelor înscrise în cazierul judiciar se face în condiţiile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. De asemenea, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligaţiilor militare ori pentru care se efectuează verificări specifice.

 

În copia de pe cazierul judiciar se comunică datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse, iar la copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se ataşează informaţiile referitoare la sancţiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal şi măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare ale altor state.

 

 

 

OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

I. PERSOANA FIZICĂ

 

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;

 • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.


Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.


Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.


În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România):

 • în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;

 • în copie - dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.


Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.


Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliţie de la locul de naştere, de domiciliu ori de reşedinţă; sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.


    Pentru persoanele care nu figurează cu mențiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se eliberează “pe loc”.
    Pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitării conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.


    Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv, Poliţia Capitalei.

 

II. PERSOANA JURIDICĂ

 

 

 

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

 

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român) cf. art. 28 alin. 4 al Legii nr. 290/2004.

 

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

 dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);

 copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 copie certificat constatator;

 chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

 timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

 

 

RECTIFICAREA DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL JUDICIAR

 

 

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

 

Cererea de rectificare trebuie motivată, însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

 

Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile de mai sus, este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

 

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

 

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.

 

Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicaţii şi Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române