Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posturi vacante

 

 

Tematici si bibliografii 2014

 

Arhiva

 

Septembrie 2014

 

 

A N U N Ţ

 


 
 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,


 

 

C O N C U R S :

 
Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcția Rutieră din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, poziţia 795 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii: științe juridice, științe administrative, științe politice, științe militare, informații și ordine publică, științe economice/ studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe sociale, ramurile de știință: științe juridice, științe administrative, științe politice, științe militare, informații și ordine publică, științe economice.
să aibă pregătirea de specialitate: curs postunivesitar ori master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management/ studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip “Bologna” într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/ studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de master: drept, științe administrative, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, management.
 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 să aibă minimum 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale MAI;
 să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 să aibă minimum 5 ani vechime în muncă/ din care în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională din care în MAI;
 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin “bine” la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 30.09.2014, începând cu orele 9şş şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 18.09.2014, orele 16şş.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26033 și 26158.
Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

A N U N Ţ

 


 
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcția Cabinet din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, poziţia 8 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-una din ramurile de știință: științe juridice, științe economice, științe administrative, științe ale comunicării sau științe militare, informații și ordine publică.
să aibă pregătirea de specialitate: cursuri postunivesitar sau de masterat/ studii de master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau domeniul management/ studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip “Bologna” în domeniul studiilor de bază absolvite/ studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul dintre domeniile de studii: drept, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe administrative, științe ale comunicării, administrarea afacerilor, cibernetică și statistică, informatică economică, economie sau management.
 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 să aibă minimum 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 să aibă minimum 10 ani vechime în muncă/ din care în structuri de apărare, ordine publică și siguranță națională;
 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin “bine” la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr. 4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 25.09.2014, începând cu orele 9şş şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.09.2014.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26033 și 26158.
Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

August 2014

 

 

 

A N U N Ţ

 


 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :


 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.


 să aibă pregătirea de specialitate:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.442.


Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

A N U N Ţ

 


 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;
 


Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 


C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :


 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.


 să aibă pregătirea de specialitate:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.442.


Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

 

A N U N Ţ 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :


 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.


 să aibă pregătirea de specialitate:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.442.


Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct I la Direcția de Poliție Transporturi din Inspectoratul General al Poliţiei Române, prevăzută la poziţia 845 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” :
- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă ( echivalentă);

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”:
- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”), într-unul dintre următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti ori ştiinţe sociale;

 să aibă pregătirea de specialitate:

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna”
- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti ori management;
sau
- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă), absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe inginereşti;

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”
- studii de master, ciclul II de studii universitare (sistem ,,Bologna”), într-unul din domeniile: informatică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie aerospaţială, ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiilor, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie navală şi navigaţie, inginerie şi management, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, economie şi afaceri internaţionale ori management.

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de subcomisar de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, la data de 18.09.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.


Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, până la data de 02.09.2014, ora 1500.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazier judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26033 și 26423.


Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ
.

 

 

 

A N U N Ţ  

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 


Pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Structura de Securitate din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, poziţia 1364 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare în următoarele domenii fundamentale: științe inginerești sau științe sociale.
să aibă pregătirea de specialitate: cursuri postunivesitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: științe militare și informații, științe juridice, comunicații și tehnologia informației sau management/ studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip “Bologna” într-unul din domeniile: științe militare și informații, științe juridice sau comunicații și tehnologia informației/ studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, matematică, informatică, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică și calculatoare), inginerie electronică și telecomunicații, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, cibernetică și statistică, informatică economică sau management.
 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se orgaizează examen/ concurs;
 să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 să aibă minimum 3 ani vechime în muncă/ structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;
 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin “bine” la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 11.09.2014, începând cu orele 9şş şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26033 și 26158.


 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N Ţ  

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N Ţ  

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează, 

 

C O N C U R S :

 

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean II (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare ale unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N Ţ  

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare ale unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ  

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 


Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare ale unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 02.09.2014, orele 16.00.
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct I la Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Inspectoratul General al Poliţiei Române, prevăzută la poziţia 1236 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 

 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
 

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” :
- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă ( echivalentă);

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”:
- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”), într-unul dintre următoarele domenii fundamentale: matematică şi ştiinţele naturii (numai domeniul de licenţă – informatică), ştiinţe inginereşti ori ştiinţe sociale;

 să aibă pregătirea de specialitate:

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna”
- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti ori management;
sau
- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă), absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti ori management;

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”
- studii de master, ciclul II de studii universitare (sistem ,,Bologna”), într-unul din domeniile: drept, informatică, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie aerospaţială, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică ori management;

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, la data de 10.09.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, până la data de 27.08.2014, ora 1500.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome şi foi matricole);
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazier judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26033 şi 26423.
 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean I (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, prevăzută la poziţia 3 din statele de organizare ale unităţilor, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 10.09.2014, începând cu orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 25.08.2014, orele 16.00.

 


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


  Conform anunţului nr. 305475 din 15.07.2014, vă aducem la cunoştinţă că proba practică a concursului pentru ocuparea a 38 (treizeci şi opt) posturi de ofiţer la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile subordonate, specializările comunicaţii şi informatică (inginer de sistem, inginer de comunicaţii) şl structura de securitate (C.S.T.I.C.), cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiştrilor militari / subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, se va desfăşura la sediul Direcţiei de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Sos. Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2 Bucureşti, începând cu orele 10,00.
 

Candidaţii vor fi prezenţi cu documentele de legitimare la punctul de control acces al sediului menţionat, la data respectivă orele 09,30.
 

 

 

 

A N U N Ţ 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare ale unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:

  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 • să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

   


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014, orele 16.00.
 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.442.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Iulie 2014

 

 

A N U N Ţ  În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare ale unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :


 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.


 să aibă pregătirea de specialitate:


- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.08.2014, orele 16.00.


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.442.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 


C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu al Serviciului Statistică Judiciară şi Evidenţe Speciale la Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1542 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, informaţii şi ordine publică /studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale (ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informatică şi ordine publică);
 să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management, psihologie;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;
 să aibă 7 ani vechime în muncă din care 3 ani în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ  În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :


 

Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu al Serviciului Evidenţă Dactiloscopică Decadactilară la Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1520 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, informaţii şi ordine publică /studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale (ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informatică şi ordine publică);
 să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management, psihologie;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;
 să aibă 7 ani vechime în muncă din care 3 ani în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.
 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu al Serviciului Evidenţă Corpuri Delicte şi Arhivă la Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1528 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe economice (cibernetică, statistică şi informatică economică), ştiinţe exacte (informatică), ştiinţe inginereşti (ingineria sistemelor şi calculatoarelor), ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică /studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale (ramurile de ştiinţă: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informatică şi ordine publică, ştiinţe economice (domeniul de ierarhizare: cibernetică, statistică şi informatică economică sau management), ştiinţe inginereşti (domeniul de ierarhizare ingineria sistemelor, calculatoarelor şi tehnologia informaţiei);
 să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau program de studii masterale în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/ program de studii masterale, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii fundamentale : ştiinţe sociale (ramurile de ştiinţă: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe economice (domeniile de ierarhizare: cibernetică, statistică şi informatică economică sau management), ştiinţe inginereşti (domeniul de ierarhizare ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei);
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;
 să aibă 7 ani vechime în muncă din care 3 ani în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.
 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 


C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu al Serviciului Cazier Judiciar şi Evidenţă Operativă la Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1492 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, informaţii şi ordine publică /studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale (ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informatică şi ordine publică), ştiinţe inginereşti (ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei);
 să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, automatică şi informatică aplicată, management, psihologie, filozofie (limbi străine)
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;
 să aibă 7 ani vechime în muncă din care 3 ani în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. George Georgescu nr. 1, sector 4, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 


Pentru ocuparea funcţiei șef birou la Biroul Prevenire din Inspectoratul General al Poliției Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1563 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :


 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire:


- pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna);
- pregătire de specialitate: curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul managementului/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul managementului/studii de master ciclul 2 de studii universitare într-unul din următoarele domenii universitare de masterat: sociologie, management, psihologie, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale, ordine publică şi securitate naţională;


 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
 să deţină gradul profesional minimum subcomisar de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă/ 3 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. George Georgescu nr. 1, sector 4, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26420 – comisar-şef de poliţie PĂUN IOAN.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. George Georgescu nr. 1, sector 4, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei șef birou la Biroul Cercetare din Inspectoratul General al Poliției Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 1554 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire:


1. pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă/echivalentă într-unul din domeniile sociologie, psiho-sociologie sau studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din domeniile sociologie, psiho-sociologie;


2. pregătire de specialitate: curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul managementului/ studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul managementului/ studii de master ciclul 2 de studii universitare într-unul din următoarele domenii universitare de masterat: sociologie, management, psihologie, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale, ordine publică şi securitate naţională;


 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
 să deţină gradul profesional minimum subcomisar de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă/ 3 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. George Georgescu nr. 1, sector 4, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.08.2014.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26420 – comisar-şef de poliţie PĂUN IOAN.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române, str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5 organizează,

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1095 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) ;
 studii de master ciclul II de studii universitare ( sistemul Bologna) / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna/ cursuri postuniversitare sau master, într-unul din domeniile: drept, ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene sau sociologie, ştiinţe politice, militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management, psihologie.
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 5 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, la data de 12.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.440 sau 26.436.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Identificări Judiciare din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1414 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: drept sau ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (numai specializarea „ordine şi siguranţă publică”).


 cursuri postuniversitare sau de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/ studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază/ studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: drept, criminalistică sau ordine publică şi siguranţă naţională;


 să deţină titlul de expert criminalist autorizat în domeniul Dactiloscopie -„Expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare”.

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 


C O N C U R S :

 


Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Expertize Criminalistice din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1394 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 


 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice sau inginereşti / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: drept sau ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (numai specializarea „ordine şi siguranţă publică”);
 cursuri postuniversitare sau de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: drept, criminalistică sau ordine publică şi siguranţă naţională, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie electrică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria sistemelor, informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 să deţină titlul de expert criminalist autorizat
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 


Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Expertize Fizico-Chimice din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1435 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: chimie, inginerie chimică, chimie-fizică, fizică-chimie, biochimie, chimia alimentară, industrii alimentare, chimia mediului / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: chimie (numai specializarea „chimie”) sau inginerie chimică;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: chimie sau inginerie chimică;

 să deţină titlul de expert criminalist autorizat în domeniul “Expertiza fizico-chimică a probelor materiale”;

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 12.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 


C O N C U R S :

 


Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Cercetare la Faţa Locului din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1475 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice sau inginerești / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: drept sau ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (numai specializarea „ordine şi siguranţă publică”);
 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în specialitatea drept sau criminalistică / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în domeniul științe juridice / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: drept sau criminalistică; să deţină titlul de expert criminalist autorizat într-unul din domeniile expertizelor criminalistice clasice.
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 13.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.


- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Biocriminalistică din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1450 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 


 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: biologie, biochimie, medicină / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: biologie, biochimie, medicină (numai specializările „medicină” şi „laborator clinic”);
 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: biologie, biochimie, medicină;
 să deţină titlul de expert criminalist autorizat în domeniul “Expertiza biologică”;
 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 conduită morală şi profesională ireproşabile;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 12.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 01.08.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, organizează,
 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef brigadă la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba-Iulia din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 372 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă /studii superioare cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) sau ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) sau management/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei ciculuri de tip “Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) / studii de master ciculul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi claculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, cibernetică şi statistică, informatică economică, administrarea afacerilor, contabilitate, economie şi afaceri internaţionale sau management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

să aibă minim 5 ani vechime în muncă/ în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 conduită morală şi profesională ireproşabile;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector, sector 2, la data de 06.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 25.07.2014, orele 16şş.Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.012 / 26.014 / 26.436 sau 26.440.


 

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef brigadă la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1033 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 


 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă /studii superioare cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) sau ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) sau management/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei ciculuri de tip “Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor) / studii de master ciculul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi claculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, cibernetică şi statistică, informatică economică, administrarea afacerilor, contabilitate, economie şi afaceri internaţionale sau management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/ în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în funcţii de conducere;

 

 conduită morală şi profesională ireproşabile;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector, sector 2, la data de 06.08.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 25.07.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.


- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.012 / 26.014 / 26.436 sau 26.440.

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ


 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
Inspectoratul General al Politiei Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.1-5, Palatul Parlamentului, et. 9, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu al Punctului Național Focal la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 344 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 • să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau ai studiilor de master ori studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe umaniste (numai specializările limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate), ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti sau management, ştiinţe exacte/studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, economie şi afaceri internaţionale, filologie, psihologie, sociologie, informatică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, fizică, cibernetică şi statistică, informatică economică sau management;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;

 • să aibă 7 ani vechime în muncă din care 5 ani în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;

 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.1-5, Palatul Parlamentului, et. 9, Sectorul 5, la data de 30.07.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 18.07.2014.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.


Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.1-5, Palatul Parlamentului, et. 9, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea funcţiei șef birou al Biroului Punct Unic la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 273 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 • să fie ofiţeri de poliție, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenți ai unui curs postuniversitar sau ai studiilor de master ori studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile : științe juridice, științe umaniste (numai specializările limbă și literatură sau limbi moderne aplicate), științe sociale și politice, științe economice, științe militare și informații, științe inginerești sau management/studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat : drept, științe administrative, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanțe, economie și afaceri internaționale, filologie, psihologie, sociologie, informatică, inginerie electronică și telecomunicații, calculatoare și tehnologia informației, cibernetică și statistică, informatică economică sau management;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minimum inspector de poliție;

 • să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;

 • să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.1-5, Palatul Parlamentului, et. 9, Sectorul 5, la data de 31.07.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 18.07.2014.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- certificat de cazierul judiciar;
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26154 – inspector de poliţie Vlad Simona.

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor ministrului nr. 600/2005 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne nr. II/3113 din 27.05.2014 prin care s-a dispus ca organizarea şi desfăşurarea concursului să se realizeze la nivelul inspectoratului general şi adresei Direcţiei Generale Management Resurse Umane din MAI nr. 171650/2014;
 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiştrilor militari / subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, a 38 (treizeci şi opt) posturi de ofiţer la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile subordonate, specializările comunicaţii şi informatică (inginer de sistem, inginer de comunicaţii) şi structura de securitate (C.S.T.I.C.) la poziţiile din statele de organizare ale unităţilor menţionate în ANEXA la prezentul anunţ;

Pot participa la concurs/examen agenţii de poliţie / maiştrii militari / subofiţerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul din următoarele domenii: informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electronică şi telecomunicaţii;

  • - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare într-una din următoarele ramuri de ştiinţă: informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electronică şi telecomunicaţii;
 • să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu se afle în curs de urmărire penală;
 • să nu facă obiectul unei cercetări prealabile/ cercetări administrative /analize în Consiliul de Disciplină/Consiliul de Onoare/Consiliul de Judecată, conform prevederilor legale;

 • să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate;
 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru poliţişti, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare.
 • sunt declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române în perioada 08.08. – 14.08.2014 şi va consta în desfăşurarea, în ordine, a următoarelor probe:

 • probă practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, ce va avea loc la data de 08.08.2014, începând cu orele 9,00;

 • test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului ce va avea loc la data de 11.08.2014, începând cu orele 9,00;

 • interviu pe subiecte profesionale, ce va avea loc la data 14.08.2014, începând cu orele 9,00

Locaţiile de susţinere a probelor şi orele de începere a acestora vor fi comunicate candidaţilor, în timp util.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minim 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, înaintea desfăşurării următoarei probe.

La proba a 2-a şi a 3-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba anterioară.

Testele scrise se corectează şi se notează .

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 24 de ore de la depunerea acestora.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.

Notele la proba interviu pe subiecte profesionale şi la proba practică nu pot fi contestate.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

Este declarat „admis” pe postul scos la concurs aferent unităţii beneficiare candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare, departajarea realizându-se strict în funcţie de opţiunea formulată, neexistând posibilitatea redistribuirii pentru ocuparea celorlalte posturi.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi notă la proba scrisă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare notă la proba practică iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, departajarea se va realiza pe baza notei la licenţă

Tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale se va afişa la sediul unităţii organizatoare.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de raport depus până la data de 18.07.2014, astfel :

 • la Direcţia Management Resurse Umane (cu sediul din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4-6, Sectorul 5), în zilele lucrătoare, (între orele 09:00-16:00) pentru posturile repartizate Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi în situaţia candidaţilor care optează pentru alte posturi din cadrul unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, decât cele de provenienţă;

 • la Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor beneficiare, în zilele lucrătoare, (între orele 09:00-16:00), pentru posturile repartizate.
  Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 25.07.2014 la structurile de resurse umane ale unităţilor cărora le-au fost repartizate posturi şi vor cuprinde următoarele documente:

  • raport (cerere) de înscriere şi C.V. În raportul de înscriere candidatul va menţiona unitatea şi poziţia aferentă postului (ex. ofiţer inginer sistem la IPJ Ilfov, poz. 53);
  • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
  • copii ale actului de identitate;
  • copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  • autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului (redactată cu cerneală / pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări);
  • cazier judiciar;
  • caracterizare de la ultimul loc de muncă;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate;
  • 2 fotografii color 9 x 12 cm;
  • fişă medicală-tip de încadrare în M.A.I. (conform Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 374/2003) sau adeverinţă medicală (conform Anexei nr. 4 la Ordinul ministrului nr. 374/2003) eliberată de medicul unităţii din care face parte candidatul, din care să rezulte că este apt medical pentru corpul ofiţerilor;
  • certificat de examinare psihologică, din care să reiasă că este apt pentru trecere în corpul ofiţerilor;
  • declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
  • adeverinţă de la structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat din care să rezulte vechimea în corpul din care provine, calificativele obţinute în ultimii 2 ani, precum şi dacă face sau nu obiectul unei cercetări prealabile/ cercetări administrative /analize în Consiliul de Disciplină/Consiliul de Onoare/Consiliul de Judecată, se află sau nu sub efectul unei sancţiuni disciplinare, este pus la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterior are, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, este în curs de urmărire penală

Examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al MAI din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 la o dată care va fi comunicată ulterior candidaţilor, în timp util.

Până la data de 21.07.2014, unităţile teritoriale de poliţie vor posta, în format electronic, tabelele nominale cu candidaţii participanţi la concurs, la adresa T:/unitate/SMRU/candidati trecere c.o. 2014.

Structurile de resurse umane din unităţile teritoriale vor înainta dosarele de recrutare ale candidaţilor la Direcţia Management Resurse Umane din I.G.P.R. până la data de 31.07.2014.

La examen/concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Serviciile Management Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.160 – comisar de poliţie NICA CLAUDIA – ANGELA, ofiţer specialist principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Tehnică - Serviciul Operaţiuni Speciale Iaşi din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 704 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă;

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclu I de studii universitare (sistemul Bologna);

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 să deţină gradul profesional minimum inspector de poliţie;

 să aibă 4 ani vechime în muncă/ 4 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, la data de 25.07.2014, orele 1000 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.07.2014, orele 16şş.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

- cazier judiciar;

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26152 sau 26440.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 


Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,

 

C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Exploatare Tehnică - Serviciul Operaţiuni Speciale Timişoara din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 331 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: cursuri postuniversitare sau masterat în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, informatică, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii de master ciclul II de studii universitare, în unul din următoarele domenii de masterat: ştiinţe juridice, informatică, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică, management.

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 • să deţină gradul profesional minimum inspector de poliţie;

 • să aibă 4 ani vechime în muncă/ 4 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, la data de 24.07.2014, orele 10:00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.
 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 11.07.2014, orele 16şş.

 


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 • cazier judiciar.

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26152 sau 26440.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

Iunie 2014

 

 

A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr.360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr.665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I, Ordinului ministrului nr.69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 


Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :
 


Pentru ocuparea funcţiei de director II la Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poziţia 1552 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna": studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;


- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.


 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
 să aibă 10 ani vechime în muncă, din care 10 ani în M.A.I.
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 17.07.2014, începând cu orele 09°° şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 04.07.2014, orele 15°°.

 


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- certificat de cazier judiciar.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara, pe proprie răspundere, faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26033 şi 26420.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ


 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

C O N C U R S:

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, poziţia 1489 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare.
 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de științe: științe juridice, științe economice ori științe militare și informații sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de științe: științe juridice, științe economice ori științe militare și informații;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii de master, ciclul II de studii universitare, ramura de științe - științe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională ori management.

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 să aibă gradul profesional de minim subcomisar de poliție;
 să aibă minimum 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI
 să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 să aibă minimum 10 ani vechime în muncă/ 10 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin “bine” la evaluarea anuală de serviciu;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere.
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 15.07.2014 începând cu orele 900 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 04.07.2014, orele 1500


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;

 

- certificat de cazierul judiciar;

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26033 și 26154.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române, prevăzută la poziţia 1388 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

 

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” :

 

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice, ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii (numai domeniul de licenţă biologie), ştiinţe sociale şi politice (numai domeniul de licenţă – psihologie), ştiinţe agricole şi silvice (numai domeniul de licenţă – biotehnologii, specializarea inginerie genetică), ştiinţe inginereşti, medicină ori farmacie

 

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”:

 

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii (numai domeniile de licenţă matematică, informatică, fizică, chimie ori inginerie chimică), ştiinţe biologice şi biomedicale (numai domeniile de licenţă biologie, biochimie, medicină ori farmacie), ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale (numai domeniile de licenţă – psihologie sau ştiinţe militare,informaţii şi ordine publică);
 

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna”

 

- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, criminalistică ori management

 

sau

 

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în domeniul studiilor de bază absolvite şi curs de criminalistică ;

 

pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”

 

- studii de master, ciclul II de studii universitare în domeniul studiilor de bază absolvite ori în ordine publică şi siguranţă naţională şi curs de criminalistică.

 

 să dețină calitatea de expert criminalist oficial într-un domeniu de expertiză criminalistică, conform reglementărilor aplicabile;

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 să aibă 10 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, la data de 16.07.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, până la data de 04.07.2014, ora 1500.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- certificat de cazier judiciar;

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26033 și 26423.
 


Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N ŢSe revine în parte şi se modifică anunţul nr. 300899 din data de 11.06.2014 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul combaterea criminalităţii informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava din Inspectoratului General al Poliţiei Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 776 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă, în sensul că, proba interviu pe subiecte profesionale urmează să se desfăşoare în data de 26.06.2014, la o oră ce va fi stabilită ulterior.


 

 

 

 

A N U N ŢSe revine în parte şi se modifică anunţul nr. 300899 din data de 11.06.2014 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul combaterea criminalităţii informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti din Inspectoratului General al Poliţiei Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 631 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă, în sensul că, proba interviu pe subiecte profesionale urmează să se desfăşoare în data de 26.06.2014, la o oră ce va fi stabilită ulterior.


 

 

 

 

A N U N Ţ

       În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

       Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

C O N C U R S :

 

       Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul combaterea criminalităţii informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 776 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 • studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna”) / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” / cursuri postuniversitare sau master, într-unul din următoarele domenii: drept, informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, psihologie;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • conduită morală şi profesională ireproşabile;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

       Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 27.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

       Înscrierile se fac se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 18.06.2014, orele 16ºº.

 

       Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 • cazier judiciar

 

       Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.


      Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


      Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.436 sau 26.440.

 

 

 

A N U N Ţ

       În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

       Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

C O N C U R S :

 

       Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul combaterea criminalităţii informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 631 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • sstudii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 • studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna”) / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” / cursuri postuniversitare sau master, într-unul din următoarele domenii: drept, informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, psihologie;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • conduită morală şi profesională ireproşabile;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

       Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 27.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

       Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 18.06.2014, orele 16ºº.

 

       Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 • cazier judiciar

       Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.


      Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


      Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.436 sau 26.440.

 

 

 

A N U N Ţ

       În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

       Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

C O N C U R S :

 

       Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul combaterea criminalităţii informatice din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1165 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);
- studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna”) / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” / cursuri postuniversitare sau master, într-unul din următoarele domenii: drept, informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, psihologie;
- să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;
- declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
- să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
- să aibă minim 5 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
- să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;
- să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- conduită morală şi profesională ireproşabile;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

       Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

       Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 17.06.2014, orele 16ºº.

 

       Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

 

       Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET și INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.
      Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.
      Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 să aibă pregătirea de specialitate:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 25.06.2014, începând cu ora 9.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.06.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.160.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Mai 2014

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 2/a din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă (echivalent)/ studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe economice, juridice, militare şi informaţii sau inginerești;

 • să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unele din domeniile: științe economice, juridice, militare şi informaţii sau inginerești/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna în unele din domeniile științe militare, juridice, economice sau inginerești sau studii de masterat, ciclul II de studii universitare într-unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management sau să deţină titlul ştiinţific de doctor;

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu / aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional minim de subcomisar de poliţie;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 10 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5), la data de 12.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 03.06.2014, orele 16:00.

 


Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar;

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii din unităţile care sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26442 – inspector de poliţie STĂNCULESCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN - ofiţer I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 2/a din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă (echivalent)/ studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe economice, juridice, militare şi informaţii sau inginerești;

 • să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unele din domeniile: științe economice, juridice, militare şi informaţii sau inginerești/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna în unele din domeniile științe militare, juridice, economice sau inginerești sau studii de masterat, ciclul II de studii universitare într-unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management sau să deţină titlul ştiinţific de doctor;

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu / aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional minim de subcomisar de poliţie;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 10 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5), la data de 12.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 03.06.2014, orele 16:00.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
 

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar;

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii din unităţile care sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26442 – inspector de poliţie STĂNCULESCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN - ofiţer I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Raportul nr. 218289 din 23.03.2009 aprobat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
 

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, prevăzută la poziţia 39 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 

 

 • să fi absolvit studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”) studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”);

 • să fi absolvit studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii (pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”) / studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management (pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”);

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Bine” la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;

 • să aibă 10 ani vechime în muncă din care 5 ani în MAI;

 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postuluii;

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 03.06.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sector 5, pe bază de raport depus până la data de 21.05.2014.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile MAI;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar;

 

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.160 – comisar de poliţie NICA CLAUDIA - ANGELA, ofiţer specialist principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Poliţie Transporturi, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef birou la Biroul de Poliţie Transporturi Navale Constanţa Sud Agigea – Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 59 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :
 

 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă (echivalent)/ studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe socio-umane, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu / aprecierea profesională individuală;

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 să deţină gradul profesional minim de inspector de poliţie;

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care organizează examen/concurs;

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Poliţie Transporturi (Municipiul Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5), la data de 04.06.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 20.05.2014, orele 16:00.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar;

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii din unităţile care sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26442 – inspector de poliţie STĂNCULESCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN - ofiţer I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

Aprilie 2014

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 952/f din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale de ierarhizare „ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţă ”ştiinţe juridice” sau „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine publică şi siguranţă naţională”;

 

 cursuri postuniversitare sau studii de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei în domeniul management / studii universitare de lungă durată absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de master: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, psihologie sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 18.04.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.04.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

- cazier judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

Martie 2014

 

 

A N U N Ţ

 

Se revine în parte la Anunţul I.G.P.R. nr. 290.493 din 28.02.2014 în sensul că, din motive obiective, concursul pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 952/f din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă, se va susţine la data de 21.03.2014 şi nu la data de 18.03.2014 aşa cum era menţionat în anunţul iniţial.

 

 

 

 

 

 

 

A N U N ŢSe revine în parte la Anunţul I.G.P.R. nr. 290.000 din 24.02.2014 în sensul că, din motive obiective, concursul pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poziţia 1058 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă, se va susţine la data de 17.03.2014 şi nu la data de 14.03.2014 aşa cum era menţionat în anunţul iniţial.


 

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Laboratorul Central de Analiza şi Profil al Drogurilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1067 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea chimie, inginerie chimică, farmaceutică, biologie, medicină / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii: matematică şi ştiinţe ale naturii (numai ramura de ştiinţa chimie şi inginerie chimică), ştiinţe inginereşti (numai ramura de ştiinţa biologie, biochimie, medicină, farmacie);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în domeniul studiilor de bază / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, farmacie, chimie, inginerie chimică, biologie, biochimie;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 27.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 17.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

- cazier judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul de combatere a infracţiunilor informatice şi a celor cu mijloace de plată din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1166 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”);

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române –Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.


În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.


- cazier judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Oficiul naţional central pentru combaterea falsurilor de monedă, cecuri de călătorie din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1156 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna într-unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, contabilitate, economie-finanţe, economie şi afaceri internaţionale, finanţe, psihologie sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.
- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de
 INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

       

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 


C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul de combatere a traficului cu precursori, droguri sintetice, laboratoare şi culturi din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 1229 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii de studiu: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, sociologie, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

- cazier judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 

        În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere;

 


        Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

         Pentru ocuparea funcţiei director adjunct I la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 272 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

          În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe exacte (numai domeniul de licenţă informatică), ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice (numai domeniul de licenţă relaţii internaţionale şi studii europene) ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti (numai domeniul de licenţă calculatoare şi tehnologia informaţiei) ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarele domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe exacte (numai în domeniul de licenţă informatică), ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice (numai domeniul de licenţă relaţii internaţionale şi studii europene), ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti (numai domeniul de licenţă calculatoare şi tehnologia informaţiei) ori ştiinţe militare şi informaţii / studii de master, ciclul II de studii universitare, în una din specializările următoarelor ramuri de ştiinţe – matematică (numai domeniul de licenţă informatică), ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (numai domeniul de licenţă calculatoare şi tehnologia informaţiei), ştiinţe juridice, ştiinţe politice (numai domeniul de licenţă relaţii internaţionale şi studii europene), ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau ştiinţe economice;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;

 • să aibă 5 ani vechime în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru poliţişti, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

         Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 Bucureşti, la data de 26.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

         Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

         Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

         Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

         Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 13.03.2014.

 

         Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoase la concurs;
- cazier judiciar;
- candidaţii care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art.65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

         În raportul de înscriere la concurs, candidații vor menționa faptul că nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    

        Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


       Relaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. int. 26154.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 


       În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;


        Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

      Pentru ocuparea, a funcţiei de şef serviciu la Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 470 din statul de organizare al brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate, cu personal recrutat din sursă internă;

 

       În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclu I de studii universitare (sistemul Bologna);

 • cursuri postuniversitare sau master în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii de masterat ciclu II de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, informatică;

 • să deţină gradul profesional minimum inspector principal de poliţie;

 • să aibă 5 ani vechime în muncă / în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate (Municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2), la data de 24.03.2014, orele 1300 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.03.2014.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazier judiciar;

 • cazier judiciar.

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26436 – inspector de poliţie ABABEI MIHAI, ofiţer principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliție, la poziţia 952/f din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale de ierarhizare „ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţă ”ştiinţe juridice” sau „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine publică şi siguranţă naţională”;

 • cursuri postuniversitare sau studii de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei în domeniul management / studii universitare de lungă durată absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de master: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, psihologie sau management;

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 18.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.03.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • cazier judiciar.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Februarie 2014

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziţia 1058 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei) sau ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei) sau management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei)/ studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, cibernetică şi statistică, informatică economică, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim subcomisar de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, la data de 14.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 27.02.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Poliţie Transporturi, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef serviciu la Serviciu Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 266 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă (echivalent)/ studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale şi ştiinţe inginereşti;

 

 să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unele din domeniile științe economice, juridice sau inginerești/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna în unele din domeniile științe militare, juridice, economice sau inginerești sau studii de masterat, ciclul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat în domeniile universitare de masterat în domeniile științe inginerești sau științe sociale;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu / aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional minim de inspector de poliţie;

 

 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care organizează examen/concurs;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Poliţie Transporturi (Municipiul Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5), la data de 19.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 26.02.2014, orele 16:00.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar;

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii din unităţile care sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26150 – comisar șef de poliţie NICULAE IULIAN - ofiţer specialist principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 11.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 25.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.441.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 – comisar şef de poliţie FILIP FLORIN, şef serviciu în cadrul Direcţiei Management Resurse Umane – IGPR.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii .
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management
 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 07.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele document:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar.
   

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anun.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033, comisar şef de poliţie Filip Florin.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 07.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033, comisar şef de poliţie Filip Florin.


Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean II (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, prevăzută la poziţia 3 din statele de organizare ale unităţilor, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea
 • studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu orele 12,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar..
   

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.160.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Ianuarie 2014

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean II (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, prevăzută la poziţia 2 din statele de organizare ale unităţilor, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.160.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 • să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 49 A, sector 6, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu la Serviciul Implementare în Program din cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 14 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență (echivalentă) sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip “Bologna” într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management, ciclul 2 de studii universitare.

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă/ din care 5 ani în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 49 A, sector 6, la data de 18.02.2014, orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 31.01.2014 orele 14,00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

- cazier judiciar;

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare/ puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26197 – subcomisar de poliţie Costin Alina.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

Se revine în parte şi se modifică anunţul nr. 76680 din data de 08.01.2013 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Operative şi Flagrant - Serviciul Operaţiuni Speciale Cluj-Napoca din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 173 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă, în sensul că, proba interviu pe subiecte profesionale urmează să se desfăşoare în data de 23.01.2013, la ora 10:00.

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziţia 881 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) în domeniul fundamental - ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe militare şi informaţii sau management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi politice sau ştiinţe militare şi informaţii / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională ordine publică şi siguranţă naţională, administrarea afacerilor, economie, marketing, economie şi afaceri internaţionale sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim comisar de poliție;

 

 să aibă minim 12 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, la data de 28.01.2013 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.01.2013, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26033 sau 26158.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Operative şi Flagrant - Serviciul Operaţiuni Speciale Cluj-Napoca din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 173 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă;

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclu I de studii universitare (sistemul Bologna);

 

 cursuri postuniversitare sau master în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii de masterat ciclu II de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, informatică, psihologie sau management;

 

 să deţină gradul profesional minimum inspector de poliţie;

 

 să aibă 4 ani vechime în muncă / în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să nu se afle în perioadă de tutelă profesională;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Operaţiuni Speciale (Municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2), la data de 24.01.2014, orele 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 15.01.2014.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazier judiciar;

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26436 – inspector de poliţie ABABEI MIHAI, ofiţer principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicaţii şi Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române