Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posturi vacante

 

 

Tematici si bibliografii 2014

 

Arhiva

Aprilie 2014

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Investigații Criminale, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 952/f din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale de ierarhizare „științe sociale”, ramura de științ㠔științe juridice” sau „științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine publică și siguranță națională”;

 

 cursuri postuniversitare sau studii de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției în domeniul management / studii universitare de lungă durată absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de master: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, psihologie sau management;

 

 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 18.04.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.04.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;

 

- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs.

 

- candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni.

 

- cazier judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.


Relații suplimentare pot fi obținute la interior 26.033 sau 26.428.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

Martie 2014

 

 

A N U N Ţ

 

Se revine în parte la Anunțul I.G.P.R. nr. 290.493 din 28.02.2014 în sensul că, din motive obiective, concursul pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, poziția 952/f din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă, se va susține la data de 21.03.2014 și nu la data de 18.03.2014 așa cum era menționat în anunțul inițial.

 

 

 

 

 

 

 

A N U N ŢSe revine în parte la Anunțul I.G.P.R. nr. 290.000 din 24.02.2014 în sensul că, din motive obiective, concursul pentru ocuparea funcției de director I la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poziția 1058 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă, se va susține la data de 17.03.2014 și nu la data de 14.03.2014 așa cum era menționat în anunțul inițial.


 

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Laboratorul Central de Analiza și Profil al Drogurilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 1067 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea chimie, inginerie chimică, farmaceutică, biologie, medicină / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii: matematică și științe ale naturii (numai ramura de știința chimie și inginerie chimică), științe inginerești (numai ramura de știința biologie, biochimie, medicină, farmacie);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în domeniul studiilor de bază / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, științe ale comunicării, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, farmacie, chimie, inginerie chimică, biologie, biochimie;

 

 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 


Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 27.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 17.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;

 

- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs.

 

- candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni.

 

- cazier judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.


Relații suplimentare pot fi obținute la interior 26.033 sau 26.428.
 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul de combatere a infracțiunilor informatice și a celor cu mijloace de plată din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 1166 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.


În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”);

 

 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române –Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.


În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.


Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.


Notele la proba interviu nu pot fi contestate.Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;


- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs.


- candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni.


- cazier judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.


Relații suplimentare pot fi obținute la interior 26.033 sau 26.428.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;
 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef birou la Oficiul național central pentru combaterea falsurilor de monedă, cecuri de călătorie din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 1156 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna într-unul din următoarele domenii: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, contabilitate, economie-finanțe, economie și afaceri internaționale, finanțe, psihologie sau management;

 

 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 


Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;
- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs.
- candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni.
- cazier judiciar.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.


Relații suplimentare pot fi obținute la interior 26.033 sau 26.428.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de
 INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

       

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 


C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul de combatere a traficului cu precursori, droguri sintetice, laboratoare și culturi din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 1229 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:
 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”);

 

 cursuri postuniversitare sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii de masterat ciclul II de studii universitare (sistemul ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii de studiu: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, sociologie, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională sau management;

 

 să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 

 să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 26.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.03.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;

 

- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs.

 

- candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni.

 

- cazier judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.

 

Relații suplimentare pot fi obținute la interior 26.033 sau 26.428.
 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 

        În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., Ordinului ministrului nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere;

 


        Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

         Pentru ocuparea funcției director adjunct I la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 272 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

          În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 • să fie ofițeri de poliție, absolvenți de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă/studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență/echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de științe: științe exacte (numai domeniul de licență informatică), științe juridice, științe sociale și politice (numai domeniul de licență relații internaționale și studii europene) științe economice, științe inginerești (numai domeniul de licență calculatoare și tehnologia informației) ori științe militare și informații sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarele domenii fundamentale de științe: științe exacte (numai în domeniul de licență informatică), științe juridice, științe sociale și politice (numai domeniul de licență relații internaționale și studii europene), științe economice, științe inginerești (numai domeniul de licență calculatoare și tehnologia informației) ori științe militare și informații / studii de master, ciclul II de studii universitare, în una din specializările următoarelor ramuri de științe – matematică (numai domeniul de licență informatică), ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației (numai domeniul de licență calculatoare și tehnologia informației), științe juridice, științe politice (numai domeniul de licență relații internaționale și studii europene), științe militare, informații și ordine publică sau științe economice;

 • declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție;

 • să aibă 5 ani vechime în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 • să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

 • să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru polițiști, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare;

 • să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

         Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5 București, la data de 26.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

         Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.
În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

         Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

         Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

         Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 13.03.2014.

 

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din M.A.I. nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I.;
- adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoase la concurs;
- cazier judiciar;
- candidații care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art.65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

         În raportul de înscriere la concurs, candidații vor menționa faptul că nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și că nu sunt puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.
    

        Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.


       Relații suplimentare pot fi obținute la tel. int. 26154.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 


       În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I. și Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare;


        Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sediul în Municipiul București, str. Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

      Pentru ocuparea, a funcției de șef serviciu la Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 470 din statul de organizare al brigăzilor de combatere a criminalității organizate, cu personal recrutat din sursă internă;

 

       În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 • să fie ofițeri de poliție, absolvenți de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă/studii superioare de licență, ciclu I de studii universitare (sistemul Bologna);

 • cursuri postuniversitare sau master în secialitatea studiilor neesare exercitării funției sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în secialitatea studiilor neesare exercitării funției sau în domeniul management / studii de masterat ciclu II de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, informatică;

 • să dețină gradul profesional minimum inspector principal de poliție;

 • să aibă 5 ani vechime în muncă / în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 • să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 • declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 • să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (Municipiul București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2), la data de 24.03.2014, orele 1300 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7,00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române din Municipiul București, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.03.2014.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;

 • adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs;

 • cazier judiciar;

 • cazier judiciar.

În raportul de înscriere la concurs, candidații vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare și că nu sunt puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităților teritoriale de poliție vor aduce la cunoștința personalului unității prezentul anunț.

 

Relații suplimentare pot fi obținute la int. 26436 – inspector de poliție ABABEI MIHAI, ofițer principal I la Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, toate cu modificările și completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Investigații Criminale, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de șef birou la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziția 952/f din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale:

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale de ierarhizare „științe sociale”, ramura de științ㠔științe juridice” sau „științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine publică și siguranță națională”;

 • cursuri postuniversitare sau studii de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției în domeniul management / studii universitare de lungă durată absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de master: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, psihologie sau management;

 • să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declarați „apt” medical și psihologic, pentru promovare în funcții de conducere;

 • să dețină gradul profesional de minim inspector principal de poliție;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă/în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

 • să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, la data de 18.03.2014 și va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane din București str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.03.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziția directorului Direcției Management Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu modificările și completările ulterioare;

 • adeverința medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției scoasă la concurs;

 • candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție sau suspendați în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare și nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni;

 • cazier judiciar.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Februarie 2014

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;


Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziţia 1058 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei) sau ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei) sau management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe inginereşti (numai specializările din domeniile comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei)/ studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, cibernetică şi statistică, informatică economică, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim subcomisar de poliție;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, la data de 14.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 27.02.2014, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:


- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;


- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;


- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.


- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26.033 sau 26.428.
 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia de Poliţie Transporturi, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef serviciu la Serviciu Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 266 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă;

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă (echivalent)/ studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale şi ştiinţe inginereşti;

 

 să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unele din domeniile științe economice, juridice sau inginerești/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior celor trei cicluri de tip Bologna în unele din domeniile științe militare, juridice, economice sau inginerești sau studii de masterat, ciclul II de studii universitare într-unul din domeniile universitare de masterat în domeniile universitare de masterat în domeniile științe inginerești sau științe sociale;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu / aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional minim de inspector de poliţie;

 

 să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care organizează examen/concurs;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Poliţie Transporturi (Municipiul Bucureşti, Bulevardul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5), la data de 19.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ADMIS” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 26.02.2014, orele 16:00.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar;

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii din unităţile care sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendați în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26150 – comisar șef de poliţie NICULAE IULIAN - ofiţer specialist principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 11.03.2014 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 


Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 25.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.441.

 

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 10.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazierul judiciar.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 – comisar şef de poliţie FILIP FLORIN, şef serviciu în cadrul Direcţiei Management Resurse Umane – IGPR.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii .
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management
 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 07.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele document:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar.
   

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anun.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033, comisar şef de poliţie Filip Florin.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 

 să aibă pregătirea de specialitate:

 

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;

 

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;

 

 să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 

 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 19.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 07.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.

 

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033, comisar şef de poliţie Filip Florin.


Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean II (cu atribuții pe linie de ordine publică) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, prevăzută la poziţia 3 din statele de organizare ale unităţilor, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea
 • studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu orele 12,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 • C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

 • adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 • cazierul judiciar..
   

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.160.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi este postată pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

 

 

Ianuarie 2014

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de adjunct al șefului inspectoratului de poliţie judeţean II (cu atribuții pe linie de poliție judiciară) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, prevăzută la poziţia 2 din statele de organizare ale unităţilor, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
 să aibă pregătirea de specialitate:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna” : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii ;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management .
 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;
 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;
 să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 să aibă 5 ani vechime în muncă;
 să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 20.02.2014, începând cu orele 9,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 05.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.160.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.

 • să aibă pregătirea de specialitate:
  - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna" : studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/ echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna": studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe - ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management.

 • să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu/ aprecierea profesională individuală;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 • să aibă 5 ani vechime în unităţi ale M.A.I.;

 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 • să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
   

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă Nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.02.2014, începând cu ora 9.00 şi vor consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 06.02.2014, orele 16.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10 a din Dispoziţia directorului general al Direcţiei General Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
- cazierul judiciar.
 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.033 sau 26.151.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 49 A, sector 6, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei șef serviciu la Serviciul Implementare în Program din cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, la poziţia 14 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 • să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență (echivalentă) sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 • să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip “Bologna” într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management, ciclul 2 de studii universitare.

 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 • declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

 • să aibă minim 5 ani vechime în muncă/ din care 5 ani în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 • să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/ concurs;

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 • să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 • să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 49 A, sector 6, la data de 18.02.2014, orele 10,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 31.01.2014 orele 14,00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

 

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

- cazier judiciar;

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare/ puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la 26197 – subcomisar de poliţie Costin Alina.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

Se revine în parte şi se modifică anunţul nr. 76680 din data de 08.01.2013 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Operative şi Flagrant - Serviciul Operaţiuni Speciale Cluj-Napoca din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 173 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă, în sensul că, proba interviu pe subiecte profesionale urmează să se desfăşoare în data de 23.01.2013, la ora 10:00.

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 6, sector 5, organizează,

 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziţia 881 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 

 studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) în domeniul fundamental - ştiinţe sociale;

 

 cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe militare şi informaţii sau management / studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi politice sau ştiinţe militare şi informaţii / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională ordine publică şi siguranţă naţională, administrarea afacerilor, economie, marketing, economie şi afaceri internaţionale sau management;

 

 să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să dețină gradul profesional de minim comisar de poliție;

 

 să aibă minim 12 ani vechime în muncă, din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să aibă minim 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

 

 să nu se afle în perioada de tutelă profesională;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, la data de 28.01.2013 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 14.01.2013, orele 16ºº.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. a-10-a din Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. II / 960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs.

 

- candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26033 sau 26158.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 


În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2, organizează,
 

 

C O N C U R S :

 

 

Pentru ocuparea, a funcţiei de şef birou la Biroul Supravegheri Operative şi Flagrant - Serviciul Operaţiuni Speciale Cluj-Napoca din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 173 din statul de organizare al serviciilor operaţiuni speciale cu personal recrutat din sursă internă;

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale :

 

 

 să fie ofiţeri de poliţie, absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/studii superioare de licenţă, ciclu I de studii universitare (sistemul Bologna);

 

 cursuri postuniversitare sau master în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii superioare de lungă durată, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna în secialitatea studiilor neesare exercitării funţiei sau în domeniul management / studii de masterat ciclu II de studii universitare (sistemul Bologna) într-unul din următoarele domenii: drept, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, informatică, psihologie sau management;

 

 să deţină gradul profesional minimum inspector de poliţie;

 

 să aibă 4 ani vechime în muncă / în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

 

 să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

 

 să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "bine" la evaluarea anuală de serviciu;

 

 declaraţi „apt” medical şi psihologic, pentru promovare în funcţii de conducere;

 

 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 să nu se afle în perioadă de tutelă profesională;

 

 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Operaţiuni Speciale (Municipiul Bucureşti, Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, sector 2), la data de 24.01.2014, orele 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

 

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

 

Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române din Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, pe bază de raport, depus până la data de 15.01.2014.

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa la raport, următoarele documente:

- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

 

 

- C.V.-ul întocmit conform Anexei nr. 10a din Dispoziţia directorului Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I., nr. II/960 din 20.10.2004, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

- adeverinţa medicală eliberată de către medicul de unitate, cu avizul „apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;

 

- cazier judiciar;

 

În raportul de înscriere la concurs, candidaţii vor declara pe proprie răspundere faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare şi că nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Structurile de resurse umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26436 – inspector de poliţie ABABEI MIHAI, ofiţer principal I la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de  INTERNET şi INTRAPOL.

 

 

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicaţii şi Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române